Slider1

دنبـال یادگیـری و پیشـرفت در چـه زمیـنه‌ای هسـتید؟

مهارت‌های ارتباطی

شخصیت‌شناسی

خودشناسی

تست دیسک

مدل رفتارشناسی دیسک (DISC) برای شناخت الگوی رفتاری انسان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل کلاسیک رفتارشناسی، اکنون بیش از یک قرن مطرح شده است.
آزمون دیسک بر اساس مطالعات ویلیام مولتون مارستون شکل گرفته است. حرف اول این چهار رفتار که Dominance (برتری طلبی) و Influence (تاثیرگذاری) و Steadiness (ثبات) و Compliance (تطابق)‌ بودند، در کنار هم قرار گرفت و مخفف DISC را ایجاد کرد.

آزمون دیسک حرفه‌ای ۲۰۱۹ برای شناخت لایه‌های رفتاری و الگوی شما در محیط انتخابی شما کاربرد دارد. این آزمون با ۳۰ سوال چهارگزینه ای، لایه‌های رفتاری شما را شناسایی و در یک گزارش ۳۰ صفحه‌ای توضیحات کاملی در مورد شناخت شما از الگوی رفتار خود و شاخص‌های رفتاری ارایه می‌دهد و شما با نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود آشنا می‌شوید.

می‌خوام خودم را بیشتر بشناسم

۷۹ درصد از موفقیت‌ها در حوزه ارتباطات و شبکه‌سازی خلاصه می‌شود.

«استیفن رابینز»

۶۰ درصد هزینه‌های پنهان سازمان‌ها، ناشی از عدم برقراری ارتباطات موفق است.

«پیتر دراکر»

اینســتاگرام آوانیــس

Unable to communicate with Instagram.